တပ္တြင္း မဲစာရင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မရွင္ကုိ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးအတြင္း၀န္ ေမးျမန္း | DVB