ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ၄ တန္းေက်ာင္းသူတဦးကို တပ္သားတဦးမွ အဓမၼျပဳက်င့္ - DVB