ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပံု)

ျပည္ေထာင္စုုၾကံ့ခုုိင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီမွ ရန္ကုုန္တုုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကမ္ပိန္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up