တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ေနမႈကုိ ဆန္႔က်င္ | DVB