တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔အျဖစ္ ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံကေန သေဘာထား မွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္္လည္ေပးပို႔လာတဲ့ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ထံက ဂ်ပန္ယန္း ၉၉.၈၅၀ ဘီလီယံ ေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ကူညီေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးလည္း ဒီကေန႔ ရပ္နားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up