ေလွစီး၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၁၂၆ ဦးကို မနက္ျဖန္ ျပန္ပုိ႔မည္ - DVB