အေမရိကန္ ေတာမီး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ (႐ုပ္သံ) - DVB