၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္မႈ ယခင္ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ဟု ကာတာစင္တာ ထုတ္ျပန္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ က်န္ရွိေနေသးတယ္လို႔  ကာတာစင္တာ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲကို တရား၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ ရထားတဲ့ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ကာတာစင္တာက ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာေတြ႔ရွိ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ သံုးသပ္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသလို မဲ႐ုံေတြကို လံုၿခံဳေရးေပးမယ့္ အရန္ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုး လြတ္လပ္စြာ တန္းတူညီမွ် မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔  ဗ်ဴ႐ိုကေရစီနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔၊ သတင္းသမားေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူ ေရးသားႏိုင္ရန္ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တျခား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းတာဟာ ယခင္က မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူေတြရဲ႕ မဲေပးခြင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အခ်ိန္မီ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔  ဘာသာေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လည္း အစိုးရကို တိုက္တြန္းပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ  အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ တိုုးလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ မဲစာရင္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ စစ္တပ္အပါအ၀င္  ႀကိဳတင္မဲေတြအားလံုးကို အျပည့္အဝ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ အျငင္းပြားမႈေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ခန္႔အပ္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ အဆင့္တိုင္းကို  အေနွာင့္အယွက္မရွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရး အာမခံေပးဖို႔ ေကာ္မရွင္ကို အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အေနနဲ႔လည္း ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြ လိုုက္နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ကတိက၀တ္ စည္းကမ္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖုိ႔နဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ ကာတာစင္တာက ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွ ဇူလိုင္လအထိ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေတြမွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ေတြကို အေျခခံျပဳစုထားတာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လကလည္း အလားတူ  ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကာတာစင္တာကို အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာနဲ႔ ဇနီး ႐ုိဇလင္းတုိ႔က ကမၻာတ၀န္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ဖို႔ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ထူေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up