ေရေဘး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ - DVB