ေဒၚစုစုေႏြးကုိ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ခ်မွတ္၊ ခ်ဳပ္ရက္ျဖင့္ ျပန္လြတ္ - DVB