ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပ (ဓာတ္ပံု)

ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး(၂/၂၀၁၅) ပထမေန႔ အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။
ဒီေန႔ အစည္းအေဝး ေခါင္းစဥ္ေတြထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာခြဲေဝသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ေငြစာရင္းေတြကို စည္ပင္သာယာေရး ဆိုင္ရာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြစာရင္းေတြ တင္ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး က ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ေတြကို တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဓာတ္ပံု - ေမသႀကၤန္  

More News
Up