အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးရန္ သမၼတေပးပုိ႔သည့္ ဖိတ္ၾကားစာ | DVB