သဘာ၀ေဘး ကယ္ဆယ္တုံ႔ျပန္ေရး ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား စည္းေ၀း (ဓာတ္ပုံ)

သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္ ၁၄၊ ၁၅ ႏွစ္ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - လင္းဆက္ေအာင္  

More News
Up