ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေကာင္းထက္ေက်ာ္  

More News
Up