မုိးႀကီး ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕အတြင္း အပ်က္အစီးအခ်ဳိ႕ (ဓာတ္ပုံ) - DVB