အားေကာင္းသည့္ မုန္တိုင္းငယ္ ၁ နာရီ မိုင္ ၆၀ ႏႈန္းထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ - DVB