လူကုန္ကူးမႈအဆင့္ ၂ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတ္မွတ္ခံရ | DVB