ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေစာင္းေကာက္ကၽြန္းတြင္ ဘဂၤါလီ ၁၀၂ ဦးကို တပ္မေတာ္ေရ ဖမ္းမိ | DVB