ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီ မဲရလဒ္

November 15, 2015

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီ မဲရလဒ္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲရလဒ္ေတြ ဒီေန႔ ညေန ၄ နာရီက ဆက္လက္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၆ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ေနရာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုကုိယ္စားလွယ္ ၃ ေနရာကုိ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၂ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၄ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အန္အယ္လ္ဒီ ၁ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၃ ေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေနရာ အန္အယ္လ္ဒီ ၆ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၈ ေနရာ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ုိးစု ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမွာေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီက ၂ ေနရာနဲ႔ တုိင္းလုိင္ရွမ္းနီအမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီက ၁ ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၇ ေနရာ ေၾကညာသြားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လဟယ္၊ ဦးသက္ေနာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နန္းယြန္း၊ ဦး၀မ္းလွ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ဦးဦးလွေစာ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ) ၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဦးဦးထြန္း၀င္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပား၊ ဦးစစ္ႏိုင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံု၊ ဦးေဖသန္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၁၂) ဦးမင္းႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၄) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၉။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၅) ဦးျမင့္ႏိုင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၁၀။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၆) ဦးေအးသာေအာင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လဟယ္ (၁) ဦးေလာ္ယုံ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လဟယ္ (၂) ဦးဆားမူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နန္းယြန္း (၁) ဦးစိမ္းေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နန္းယြန္း (၂) ဦးေကဆုိင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦး (၁) ဦးထြန္းသာစိန္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၁၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦး (၂) ဦးေက်ာ္၀င္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၁၇။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ (၁) ဦးေမာင္လွေက်ာ္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၁၈။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ (၂) ဦးေမာင္သန္းစိန္ ခ ဦးေမာင္ေမာင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၁၉။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပား (၁) ဦးလွသိန္းေအာင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၀။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပား (၂) ဦးလွေအာင္ညြန္႔ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံု (၁) ဦးေအာင္၀င္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံု (၂) ဦးျမသန္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ (၁) ဦးသိန္းေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ (၂) ဦဘုိးႏဲြ႔ (အန္အယ္လ္ဒီ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား၊ ေဒၚေမြးေမြးခင္ (တုိင္းလုိင္ရွမ္းနီအမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ) ၂၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား၊ ဦးလာယ္ေထာင္ထန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား၊ ဦးပံုေငြ (အန္အယ္လ္ဒီ)
5 years Ago
Up