သီးႏွံေစ်းႏႈန္း

July 26, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၇၆၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာ တအိတ္ကို ၁၆၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၉၈၀၀၀ ကေန ၉၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္) တအိတ္ကို ၉၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ(ႏုိင္းတူးႏုိင္း) မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ(ႏုိင္းတူးႏုိင္း)က ၅၆.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၈၁၀၀၀ ကေန ၈၁၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ(ႏုိင္းတူးႏုိင္း) တအိတ္ကို ၇၉၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၁၆၈၀၀၀ ကေန ၁၇၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာႏွမ္းျဖဴတအိတ္ကို ၁၅၇၅၀၀ ကေန ၁၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီတပိႆာကို ၁၅၃၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီ တပိႆာကို ၁၅၆၀ ကေန ၁၅၇၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး နတ္တလင္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅.၂၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၆၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၉၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးတအိတ္ကို ၁၀၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ နတ္တလင္းနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၆၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA
2 years Ago

July 20, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၇၈၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃၅၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲစင္းငံုနီ တအိတ္ကို ၉၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၉၀၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပတယ္။မႏၱေလး နဲ႔ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးကုနစ္ည္ဒိုင္မွာ ကုလာပဲ v2 က ၅၇.၂၅ပိႆာ ၀င္ တအိတ္ကို ၈၂၀၀၀ ကေန ၈၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၁၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မႏၱေလး နဲ႕ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္စ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲဇီးကြက္က တအိတ္ကို ၅၅၀၀၀ ကေန ၅၇၀၀၀ ေပါက္စေ်းရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၅၆၄၀၀ ေပါကေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႕ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုနစ္ည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာ ၀င္ တအိတ္ကို ၁၆၀၀၀၀ ကေန ၁၇၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၅၆၀၀၀ ကေန ၁၆၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ စားအုန္းဆီက တပိႆာကို ၁၄၉၀ ကေန ၁၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၁၅၀၀ ကေန ၁၅၂၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA
2 years Ago
More News
Up