သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ထုတ္ျပန္

May 18, 2016

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ထုတ္ျပန္

ေခတ္ကာလနဲမကိုက္ညီတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းစနစ္ေတြကို ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ဦးစြာျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီေန႔ ေၾကညာပါတယ္။ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈ ေကာင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားတဲ့ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းမယ္၊ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေဒသေတြ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၊ ဒီေရေတာ၊ ကမ္းရိုးတန္းေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္နဲ႔ အခြန္ဘ႑ာ ဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိေစဖို႔ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ အခြန္စနစ္ေတြ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံရန္ သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အညီအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာေျမမွာ စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံေတြမွာ စနစ္တက်ပုံေစဖို႔ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းနဲ႔ တရားမ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းနဲ႔ သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းေတြကိုလည္း စစ္ေဆးၾကပ္မပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၅-၂၀၂၆ခုႏွစ္ အထိကာလတြင္း ခရိုင္ ၆၈ ခရိုင္အတြက္ ေရးဆြဲျပဌာန္း ၿပီးရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းတစ္ခရိုင္ခ်င္းစီတြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ဆိုုပါတယ္။ သတၱဳက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ ဖင္လန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ဂ်ပန္စတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သုေတသန၊ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ျပဳစုျခင္းနဲ႔ ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
5 years Ago
Up