လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆို

April 11, 2019

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆို

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အျပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပးဖို႔အတြက္  အေျခခံဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ထည္သြင္းျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀ က  ဒီကေန႔ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ပူးေပါင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေကာ္မတီသစ္ဖြဲ႔စ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနတာကို ႀကဳိဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ အခြင့္အေရး တရပ္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မယ့္ေတြကိုလည္း အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းေပးဖို႔လည္း အဆိုပါ အဖြဲ႔ ၂၀ က တိုက္တြန္းေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္။ အၾကံျပဳထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြထံက သတင္းအခ်က္ရယူပိုင္ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ သီးျခားပုဒ္မသစ္တခု ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ ပုဒ္မသစ္တခု ထည့္သြင္းဖို႔နဲ႔ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို လိုအပ္မွသာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ေတြ အၾကံျပဳထားပါတယ္။   ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ပုဒ္မ ၃၅၄ နဲ႔ ပုဒ္မ ၃၆၅ အစား ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ (ICCPR) ပုဒ္မ ၁၉ ပါ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ အခ်က္ေတြထည့္သြင္းဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္  ပုဒ္မ တခုနဲ႔ အစားထိုး ေရးဆြဲဖို႔ လည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အကာကြယ္ေပးဖို႔ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတခုမွာ လိုအပ္တဲ့ အာမခံခ်က္ေတြကို လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိတ့ဲ အေၾကာင္းနဲ႔ ရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသလို သတင္းသမားေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူေတြကို တရားစြဲဖို႔ က်ယ္ေျပာတဲ့ ဥပေဒေတြကို အသံုးျပဳေနႏိုင္တဲ့ အခ်က္ဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အရည္အေသြးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။ ခုလို ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ ဒီမိုကေရစီဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ ၊ လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းျမန္မာ၊  ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္လိႈင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၊ HRW၊ ICJ အဖြဲ႔နဲ႔ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ၊  RSF၊ SEAPA IPI၊ BNI၊ MJA၊ MJU၊ MWJS၊ MJU နဲ႔ PEN Myanmar စတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါတယ္။
2 years Ago
Up