ဆိုရွယ္လစ္အတု၊ ဒီမုိကေရစီအတုနွင့္ ျမန္မာျပည္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ ထူထာင္ထားေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သတ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒  ယခင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ လူထု တခဲနက္ေထာက္ခံထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ တဖတ္သက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကိုလည္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ခ်သြားမည္ ဟုလည္း ရုပ္ရွင္ဂီတ အနုပညာသမားမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့၏။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၌ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑တည္ရွိမႈ မည္မွ်ေလ်ာ့ပါးသြားပါသလဲ။ ယခု ၅ ႏွစ္ မျပည့္မီအတြင္း စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ ေလ်ာ့နည္းဖို႔ မေျပာနဲ႔ ပိုၿပီး တိုးျမႇင့္ဖို႔ေတာင္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။ ယခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တဦးက ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ပုုဒ္မ ၃၄၂ ကို တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္ စာသားေျပာင္းလဲဖို႔ပင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ပါရွိေသာ ပုုဒ္မ ၃၄၂ မွာ “နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္ကို ထိုစစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္က “ထိုစာသားအရဆိုလွ်င္ သမၼတတဦး တက္လာတိုင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တဦး ခန္႔အပ္ရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရမယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တာဝန္မွ အနားယူရမယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳးမွ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဆိုေလသည္။ ၅ နွစ္သက္တမ္း သမၼတတဦးတက္လာတိုင္း ကာလံု၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဆိုသည္ထက္ ပို၍ စစ္တပ္၏က႑ လႊမ္းမိုးေသာ ၅ ႏွစ္ ၁ ႀကိမ္မဟုတ္ပဲ ပင္စင္ယူမွ၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ တာဝန္ဖယ္ရွားမည့္ အေျခအေနေရာက္မွာသာလွ်င္ ကာခ်ဳပ္ကို အသစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာ တင္ျပလာခဲ့သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သက္တမ္းသည္ သမၼတနဲ႔ မဆိုင္ ၅ နွစ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ၁ဝ နွစ္၊ ၁၅ နွစ္၊ အနွစ္ ၂ဝ လည္း ခြင့္ျပဳရမည္ဆိုသည့္သေဘာ ကာခ်ဳပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားလာေအာင္ တင္ျပသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ကာလံုအဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ေယာက္အနက္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ေယာက္ပါေသာ မဲအနည္းအမ်ား ေရြးလွ်င္ စစ္တပ္ကသာ အသာစီးရေသာ ကာလံုအဖြဲ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဆိုေသာ ပုဒ္မကပင္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုပုဒ္မကို အရင္ဖယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ ဆိုးေအာင္ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ သက္တမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သက္တမ္းထက္ ပိုတိုးလာေအာင္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ဦးတင္ေအး တင္ျပသလို မဟုတ္ပဲ စစ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ပို၍ တိုးလာေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရနဲ႔ ယခု အရပ္သားအစုိးရ ဘာမ်ားထူးျခား ေျပာင္းလဲသြားပါသလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု အာမခံခ်က္ အခို္င္အမာ ေပးသြားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္နုိင္ဟု သံသယသိပ္မဝင္ပါ။ အတတ္နိုင္ဆံုး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္လည္း ေကာ္မရွင္က ႀကိဳးစားေပးနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလို မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သူတို႔ သတိထားေပလိမ့္မည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္က  သူတို႔ တစညပါတီကို အေလးကဲပိုတြက္မိရာ အန္အယ္လ္ဒီက အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရသြားေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ား ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ထိုအခါ အရွက္တရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ “ႏိုင္ႏို မႏိုင္္ႏိုင္ အာဏာ မေပးနိုင္ဘူးကြာ”ဟု ကမာၻေပၚတြင္ ေအာက္တန္းအက်ဆံုးနည္းလမ္းကို သံုးကာ စစ္္တပ္က အာဏာ ဆက္ယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ယခု ၂ဝ၁၅ တြင္မူ ဤကဲ့သို႔ လုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ နိုင္၍လည္း စိုးရိမ္စရာမလို။ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကား ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ကို မျပင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္လွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုလည္း မျပင္ႏိုင္ေပ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု မျပင္နုိင္လွ်င္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈကား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေပမည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေအာင္ လမ္း ညႊန္ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ကို သူတို႔ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး မဟုတ္ပါေလာ။ သမၼတအတြက္လည္း ပူစရာ မလို။ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ေပးဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျငင္းဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ ႀကိဳတင္မဲျဖင့္လည္း ၂ဝ၁ဝ ကလို အႏိုင္ယူစရာ မလိုေပ။ ထိုိအေျခအေနမ်ိဳး မေရာက္ေအာင္ တနည္းေျပာရလွ်င္ တက္လာေသာ သမၼတသစ္ ကလည္း ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ခ်ီတက္ပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သလို စစ္အစိုးရေခတ္ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္မသြားပါဟုလည္း ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ သစၥာဆို ကတိျပဳထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အစုိးရနဲ႔ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ကို ကမာၻ႔စံခ်ိန္မီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္သြားေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္ေသာ Stake Holders မ်ားျဖစ္သည့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံၾကရေအာင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို ၄ ဦးထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အာဏာပိုင္ဟု သံုးနႈန္းလိုက္ရသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရရွိထားသည္ဟု မဆု္ိလို။ ျပည္သူလူထုကို တဥိီးတည္းေသာ ကိုယ္စားျပဳနိုင္သူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္တည္းသာ ရွိ၍ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္သူအျဖစ္ ၄ ဦးထဲ ၁ ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီးကမူ ျပည္သူ႔သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္နိုင္သူမွာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္းဟု သေဘာထားခ်င္ပံု မရေပ။ စစ္အစိုးရေခတ္ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ကို ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခု သမၼတနဲ႔ ကာခ်ဳပ္တို႔ကမူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာ ဘာမွမဆန္း။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္း ျပည္သူကို ကုိယ္စားမျပဳနိုင္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳနိုင္၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါဝင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွ သာလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ၿပီးျပည္စံု လိမ့္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ကို ပံုစံတမ်ိဳးျဖင့္ ျငင္းဆို ထားေလသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရံုျဖင့္ ျပည္သူ ေထာက္ခံေသာ ပါတီ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္ဒီလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ျပည္သူ ေထာက္ခံမႈ ရွိေသာ ကိုယ္စားျပဳေသာပါတီမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီကုိ က်န္ပါတီမ်ားနဲ႔ တသားတည္းထားလိုက္ျခင္းမွာ ယခင္အစိုးရတုန္းကလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီကို တမင္ ခ်ဳိးနွိမ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္မွာ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ေတာင္းဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအေပၚ ေလ်ာ့တြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ေနမႈမ်ားအား ရပ္စဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တဖက္လွည့္ျဖင့္ တိုက္တြန္းခဲ့သူမ်ားမွာ ယခင္ စစ္အစိုးရပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သေယာင္ေယာင္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကေလသည္။ တကမာၻလံုးက ျမင္သာ၊ ထင္သာရွိေနေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတအိုဘားမား၏ ဆက္သြယ္မႈ၊ ဟီလာရီကလင္တန္နဲ႔ သေဘာထားေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွေန ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရပ္စဲသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အားလံုးသိၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ရပ္စဲသြားေစေသာ အခန္းက႑ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသည္ကို ကမာၻ႔နိုင္ငံေရးေလာကေရာ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရာ အားလံုးအသိ ျဖစ္၍ ဘာေၾကာင့္ ဖံုးကြယ္ေနခ်င္ရပါသလဲ။ ယခုမွ ဆိုင္းဘုတ္တင္ေသာ ပါတီလည္း အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ အတူတူပဲ ဆိုေသာ နည္းလမ္းမက်သည့္ ၿပီးစလြယ္ စကားေပါ့ျဖင့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ၊ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို ေသးသိမ္ေအာင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႀကီး ၄ ႀကီးအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားတြင္ စတာလင္လို ကြန္ျမဴနစ္ကိုလည္း ထည့္ထားရသည္။ ကိုရီးယားစစ္ရပ္ေအာင္ တရုတ္ကိုလည္း ထည့္ထားရသည္။ တရုတ္မုန္းတီးေရးတခုတည္းနဲ႔ ဖယ္ထား၍ မရေၾကာင္း အေနာက္အုပ္စုက သိပါသည္။ ယခု သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္သည္ကုိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုသည္။ ဘာမဟုတ္ေသာ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ား၊ ေနာက္ၿမီးဆြဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေနာက္ၿမီးဆြဲ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စကားႀကီးစကားက်ယ္မ်ားနဲ႔ ေျပာဆိုေနရံုျဖင့္ အန္အယ္ဒီ၏ အခန္းက႑၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆင့္ေနရာကို ဖယ္ရွားရန္ မရႏိုင္ေပ။ ယခုမူ ဦးတင္ေအးက စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ျမင္သာထင္သာ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနေသာ ယခင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူက ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းေသာ သေဘာထား၊ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာ သိမ္းေသာ သေဘာထားမ်ားကို ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ သေဘာထား အတုိင္း တင္ျပသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွန္အတုိင္း တကယ့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း  အားလံုး သိရွိရပါေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာ ထားၾက။ တိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းခဲ့ၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာ ယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္၍သာ မတိုးတက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယခု သူတို႔ကပင္လွ်င္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ေျပာင္းလဲကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ သေဘာေျပာၾကားသြားသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ကာ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို မိမိတို႔ လက္မခံႏိုင္ေပ။  အနွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္၍ တုိင္းျပည္မွာ ဖြတ္ဖြတ္ ညက္ညက္ေၾကေနေပၿပီ။ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္ကို ဦးမေဆာင္နုိင္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္မည္ဟု ေျပာေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို မခ်ီတက္ဟု ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ စစ္မွန္ေသာ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းတြင္ လမ္းညႊန္ဒီမုိကေရစီ (Guided Democracy)၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ (Discipline Democracy) ဆိုသည္မွာလည္း မရွိေပ။  ထိုသည္မ်ားမွ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီမ်ား၊ ေရႊရည္စိမ္ ဒီမုိကေရစီ မ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းညႊန္၍ ဦးခ်စ္လိႈင္ ေရးဆြဲေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အတုအေယာင္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္လိုမ်ိဳး၊ ဟစ္တလာ၏ အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ဝါဒလိုမ်ိဳး အတုအေယာင္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္အတိုင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ထက္ျမက္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up