ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာအလြဲသုံးစားမႈ

May 5, 2018

ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက တင္ျပရန္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ သမၼတေျပာ

  ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ၊ အလြဲသုံးစားမႈေတြကုိ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းထံကုိ တင္ျပေပးဖုိ႔ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမမွာ ေမ ၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းက ေတြ႔ဆုံစဥ္ အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာလုိ႔ သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ “ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အရအသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြေတြ အျပည့္အဝ ရရွိေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ရေငြေတြကို ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ခ်မွတ္ေပးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲမ်ားအစည္းေတြ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ က်င့္သံုးျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပုိင္ပစၥည္း၊ ျပည္သူပုိင္ ပစၥည္း၊ သမဝါယမပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ပုိင္ရွင္မဲ့ပစၥည္း၊ ဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းခံ ပစၥည္း၊ ပိုင္ရွင္က စြန္႔လႊတ္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာတို႔က စာရင္းသြင္းထား ျခင္း ရွိ၊မရွိႏွင့္ စနစ္တက် အသံုးျပဳျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးေပးေစလိုပါေၾကာင္း” သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြမွာလည္း စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ အဆုိပါအဖြဲေတြအေနနနဲ႔ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးဖုိ႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ၊ အလြဲသုံးစားမႈေတြကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းထံ တင္ျပဖုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up