ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာကတ္ မကုိင္ရေသးသူ ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိ

June 14, 2015

ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာကတ္ မကုိင္ရေသးသူ ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိ

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ကတ္နဲ႔ပက္သက္လုုိ႔ မကိုင္ဖူးတဲ့သူ ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ လူဦးေရ ၄၁ သန္းေလာက္မွာ ၁၁ သန္း ၂ သိန္းေက်ာ္ဟာ ဘယ္ကတ္ကိုမွ မကိုင္ဖူးေသးဘဲ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္က ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမး္ျပည္နယ္က လူဦးေရ ၄၆ သိန္းေက်ာ္မွာ ၁၆ သိန္းေက်ာ္က ႏုုိင္ငံသားဆုုိင္ရာ ကတ္ကုိ ကုုိင္ေဆာင္ဖူးျခင္း မရွိေသးတာပါ။ ဧရာ၀တီတိုင္းက ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၄၉ သိန္းေက်ာ္မွာ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳ အမ်ိဳးအစားေတြအရ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားကတ္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူကတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္၊ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္၊ သာသနာ၀င္ကတ္၊ ႏိုု္င္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ႏို္င္ငံျခားသား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဆုုိၿပီး  ခြဲျခားေကာက္ခံခဲ့တာပါ။ အမ်ားဆံုးကိုင္ေဆာင္ထားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၈ သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္သူက ၇ ေသာင္းေလာက္ရွိၿပီး ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူက ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။
6 years Ago
Up