ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ေနလည္ ၁၂ နာရီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

November 12, 2015

ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ဒီေန႔ ေနလယ္ ၁၂ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၃၃ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၁၈ ေနရာ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၆ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၃ ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၂ ေနရာ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ ေနရာ၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁ ေနရာ၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁ ေနရာ၊ တအာင္းပေလာင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၄) ဦးေနာင္နဂ်တန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၆) ဦးမင္းေဆြႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၇) ဦး၀င္းေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၈) ေဒါက္တာခင္မႀကီး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၀) ဦးသိန္းလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၁) ေဒါက္တာ ခြန္၀င္းေသာင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၅) ဦးစိုင္းသန္းႏုိင္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၈။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၆) ေဒၚနန္းနီနီေအး (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၉။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၉) ဦးေစာဘီစံသိန္းျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၀) ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၁) ေဒၚေနာ္ဆာမူထူး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၂) ဦးေစာယွားေဖာင္အြာ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၄) ဦးဇုန္လွယ္ထန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၇) ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္ (ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၅။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၉) ေဒၚခင္ေဆြလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၁၁) ဦးညီညီေထြး (ခ) ဦးကိုကိုေလး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ မြန္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၇) ဦးႏိုင္သီဟ (မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၁၈။ မြန္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ ၉၈) ဦးမ်ိဳး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ မြန္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၉) ေဒါက္တာေဇာ္လင္းထြဋ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ မြန္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၀) ဦးစိုးသီဟ (ခ) ေမာင္တူး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁) ဦးေ၀စိန္ေအာင္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၇ ) ဦးေက်ာ္သိန္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၈) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁) ဦးေဇာ္မင္းလတ္ (ခ) ဦးကုိလတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၂) ဦးစုိင္းထြန္းေအာင္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၃) ဦးစုိင္း၀မ္းလႈိင္းခမ္း (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၄) ဦးစုိင္းအုန္းေက်ာ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၅) ဦးစုိင္းဆာလူ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၂၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၆) ေဒါက္တာ စုိင္းဆုိင္ေက်ာက္ဆမ္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၃၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၈) ေဒၚမမေလး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၉) ဦးခြန္သိန္းေဖ (ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၀) ဦးမိုင္းအုဏ္းခိုင္ (တအာင္းပေလာင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၃၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၁၁) ဦးစိုင္းစံေအာင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)
7 years Ago
Up