ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ညေန ၃ နာရီ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

November 12, 2015

ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔လယ္ ၃ နာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ေန႔လယ္ ၃ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၆၀ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၅၃ ေနရာ၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၇ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၄၄၀ ကို ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္း (၁) ဦးလဂၽြန္ငန္ဆုိင္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္း (၂) ဦးေဇာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္း (၁) ဦးေ၀လင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္း (၂) ေဒၚျမေသြးစံ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ (၁) ဦးေအာင္သင္း (ခ) ဦးေဇာ္သင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ (၂) ဦးထြန္းတင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ (၁) ဦးေန၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ (၂) ဦးစုိင္းေအာင္လတ္ (ခ) ဦးထြန္းစိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို (၁) ဦးေယာဆီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို (၂) ဦးဒိန္ခန္ဖုန္ (ခ) ခန္လင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ (၁) ဦးေစာျမင့္ဦး (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၁၂။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ (၂) ဦးေစာ၀င္းထိန္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၁၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ (၁) ေဒၚနန္းသူဇာ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ (၂) ဦးမင္းကုိခိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး (၁) ဦးေစာထူးကေပၚ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၁၆။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိတ္ႀကီး (၂) ဦးတင္မ်ဳိး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္း (၁) ဦးရာလ္ႏွင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္း (၂) ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ (၁) ဦးကီြးထန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ (၂) ေဒါက္တာဘေမာင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ (၁) ေဒၚခင္ႏွင္းရီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ (၂) ေဒၚေအာင္ေမရီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီး (၁) ေဒါက္တာသိန္းႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီး (၂) ဦးေစာေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာ (၁) ဦးသန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာ (၂) ဦးညီညီထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပင္လည္ဘူး (၁) ဦးသန္းလႈိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပင္လည္ဘူး (၂) ဦးသန္းလႈိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး (၁) ဦးညြန္႔ေရႊ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး (၂) ဦးေက်ာ္မင္းစံ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ က၀ (၁) ဦးညြန္႔ေရႊ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၂။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ က၀ (၂) ဦးမ်ဳိးခုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၃။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ၀ါ (၁) ဦးမ်ဳိးၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ၀ါ (၂) ေဒၚရီရီထုိက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၅။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦး (၁) ဦးသန္းထုိက္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦး (၂) ဦးသူရေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊက်င္ (၁) ဦး၀င္းျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၈။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊက်င္ (၂) ေဒၚလွလွ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီး (၁) ဦးစည္သူလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီး (၂) ဦးေဇာ္မင္းဦး (ခ) ဦးတင္ဆန္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္တြင္း (၁) ဦးျမင့္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္တြင္း (၂) ဦးေဌးလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္း (၁) ေဒၚဇင္မုိးထုိက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၄။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္း (၂) ေဒၚပပဟန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၅။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာ၀တီ (၁) ေဒၚမူမူခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာ၀တီ (၂) ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွ (၁) ဦးေအာင္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွ (၂) ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ နတ္တလင္း (၁) ဦးေမာင္ေမာင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ နတ္တလင္း(၂) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၁။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ (၁) ဦးတင္ေအာင္ (ခ) ဦးတင့္ေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၂။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ (၁) ဦးျမင့္ေအာင္မုိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၃။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကိုင္ (၁) ဦးေအာင္ႏုိင္လင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၄။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကိုင္ (၂) ဦးလႈိင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၅။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာ (၁) ဦးစိန္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၆။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာ (၂) ဦး၀ုိင္းခ်စ္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၇။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦး (၁) ဦး၀င္းျမင့္ခုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၈။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦး (၂) ဦးျမင့္စိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၉။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာစည္ (၁) ဦးမုိးျမင့္သိန္း (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၆၀။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာစည္ (၂) ဦးစံထြန္း (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး)
7 years Ago
Up