ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္ | DVB