ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ မနက္ ၉ နာရီ မဲရလဒ္

November 10, 2015

ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ မနက္ ၉ နာရီ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံးမဲ ရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ မနက္ ၉ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္ ၅၄ ေနရာကို ေၾကညာရာမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က (၄၉) ေနရာႏိုင္ၿပီး ၾကံခိုင္ေရးပါတီက (၂) ေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီက (၂)ေနရာနဲ႔ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက (၁) ေနရာ အႏုိင္ရပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ အမွတ္ (၁) ဦးေဇာ္မိုးေနာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ အမွတ္ (၂) ေဒၚဂ်ာဆုိင္းေခါန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကယားျပည္နယ္ ေဘာ္လခဲ အမွတ္ (၁) ဦးေအးေရႊ ႀကံ့ခုိင္ေရး ကယားျပည္နယ္ ေဘာ္လခဲ အမွတ္ (၂) ဦးစိုးရယ္ ၾကံ့ခိုင္ေရး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလုံ အမွတ္ (၁) ဦးဗိုလ္ေထြး အန္အယ္လ္ဒီ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလုံ အမွတ္ (၂) ဦးျမင့္စန္း အန္အယ္လ္ဒီ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး သရက္ေခ်ာင္း အမွတ္ (၁) ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အန္အယ္လ္ဒီ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး သရက္ေခ်ာင္း အမွတ္ (၂) ဦးေ၀ေ၀လြင္ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္း အမွတ္ (၁) ဦးတင့္လြင္ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္း အမွတ္ (၂) ဦးသိန္းလွ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း အမွတ္ (၁) ဦးတာ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း အမွတ္ (၂) ဦးသက္ခုိင္ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ အမွတ္ (၁) ေဒၚေအးယုေမာ္ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ အမွတ္ (၂) ဦးေဇာ္မိုးေအာင္ အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းတုန္း အမွတ္ (၁) ဦးတင္၀င္း အန္အယ္လ္ဒီ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းတုန္း အမွတ္ (၂) ဦးေအးလိႈင္ဦး အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဟာေအာင္ေျမ (၁) ဦးဇာနည္ေအာင္ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဟာေအာင္ေျမ (၂) ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ (၁) ေဒါက္တာခ်စ္ကိုကို အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ (၂) ဦးေဇာ္ေမာင္ (ခ) ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦး အမွတ္ (၁) ဦးမင္းမင္းနီ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦး အမွတ္ (၂) ဦး၀ဏၰေအာင္ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အမွတ္ (၁) ဦးေအးခိုင္ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အမွတ္ (၂) ဦးမ်ိဳးေဆြဦး အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀မ္းတြင္း အမွတ္ (၁) ဦးစိုးမင္းထက္ အန္အယ္လ္ဒီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀မ္းတြင္း အမွတ္ (၂) ဦးေအာင္သူ အန္အယ္လ္ဒီ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ အမွတ္ (၁) ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ အန္အယ္လ္ဒီ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ အမွတ္ (၂) ေဒါက္တာထိန္လင္း အန္အယ္လ္ဒီ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ အမွတ္ (၁) ေဒၚတင္အိ အန္အယ္လ္ဒီ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ အမွတ္ (၂) ဦးထြန္းေဌး အန္အယ္လ္ဒီ မြန္ျပည္နယ္ မုဒံု အမွတ္ (၁)ေဒၚျမသိဂႌေမာ္ အန္အယ္လ္ဒီ မြန္ျပည္နယ္ မုဒံု အမွတ္ (၂) ေဒါက္တာ ႏုိင္ၾကည္၀င္း(ခ) မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ အမွတ္ (၁) ဦးေအာင္ဘုန္းေက်ာ္စံဦး - အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ အမွတ္ (၂) ဦးေဌးေမာ္ အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပ အမွတ္ (၁) ဦးေဇာ္လြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပ အမွတ္ (၂) ဦးျမင့္လြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္ (၁) ဦးေအာင္ထူး အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္ (၂) ဦးသက္ထြန္း၀င္း အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီ ကြမ္းၿခံကုန္း အမွတ္ (၁) ဦးမန္းေအာင္ကိုမင္း အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကြမ္းၿခံကုန္း အမွတ္ (၂) ဦးေအာင္မင္းမင္း အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစမ္းေခ်ာင္း အမွတ္ (၁) ဦးေအာင္မ်ဳိး အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စမ္းေခ်ာင္း အမွတ္ (၂) ဦးေသာ္တာေအာင္ အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္း အမွတ္ (၁) ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္း အမွတ္ (၂) ဦးေသာင္းထြဋ္ အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ အမွတ္ (၁) ဦးလင္းႏုိင္ထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ အမွတ္ (၂) ဦးခိုင္၀င္း အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေလးမ်က္ႏွာ (၁) အမွတ္ ဦးစုိခုိင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေလးမ်က္ႏွာ (၂) အမွတ္ ဦးစုိးသန္း အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၾကံခင္း (၁) ဦးေသာ္ဇင္၀င္း အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၾကံခင္း (၂) ဦးေက်ာ္မ်ဳိးလင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အဂၤပူ အမွတ္ (၁) ဦးေအာင္ေက်ာ္ခုိင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အဂၤပူ အမွတ္ (၂) ဦးဗုိလ္ဗုိလ္ဇင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္း အမွတ္ (၁) ေဒၚနီနီမိုး အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္း အမွတ္ (၂) ဦးေက်ာ္ဆန္း အန္အယ္လ္ဒီ
7 years Ago
Up