ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥပေဒ ႐ုပ္သိမ္းရန္အဆိုတင္

May 3, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥပေဒ ႐ုပ္သိမ္းရန္အဆိုတင္

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ မဆလေခတ္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥပေဒကို ျပ့န္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို ဒီကေန႔ ေမလ ၃ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး  အဆိုတင္သြင္းဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီအဆုိကို လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေထာက္ခံျခင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒က ဒီ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္မသင့္  အဆုံးအျဖတ္ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဥပေဒ (၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၀) မွာ -ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥ အ၀၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ၀ါဒမ်ား လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို  ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းတယ္လုိ႔ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဟာ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာဆႏၵရယူျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ကုိ တခ်က္လႊတ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္တဲ့ အာဏာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ေခတ္က လႊတ္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီေခၚတဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟို ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကို အလိုလိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဟာ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔ကိုသုံးၿပီး  ‘ျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္ရွိ ကိုင္ေဆာင္သံုး ေနတဲ့ ရာတန္၊ ငါးဆယ္တန္ အပါအ၀င္ ေငြစကၠဴ ၃ မ်ဳိးကို တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာ ဖ်က္သိမ္းတဲ့အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူထုမေက်နပ္မႈေပါက္ကြဲၿပီး ပါတီၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးခဲ့ရသလို ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up