ႏိုင္ငံသားမ်ားကို

October 7, 2016

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ၾကားနာၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ မည္သူ႔ကိုမဆုိ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီမွတပါး ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလံုၿခံဳမႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမရွိ္ေစရန္ ကာကြယ္ရမည္။ မည္သူမွ်တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ၀ရမ္းတစံုတရာမရွိဘဲ၊ ပုဂၢိဳလ္တဦးႏွင့္ တဦးၾကား တုိက္႐ိုက္ေျပာၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းကိရိယာ တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္းကို ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူ နားေထာင္ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က မည္သူမွ်သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာ ရာထူးတာ၀န္တခုခုခန္႔အပ္ရန္ ကိစၥရပ္မွတပါး ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဳးလြန္ေၾကာင္း ခုိင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားမရွိဘဲ ႏုိင္ငံသား တဦးဦးအား လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခုိက္ေစႏုိင္တဲ့ ေနာက္ေယာင္ခံေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း၊ စံုေထာက္ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ရာထူးတာ၀န္တခုခုခန္႔အပ္ဖို႔အတြက္ပဲ ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ႏုိ္င္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးက်ဳိးေပါက္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ထပ္မံျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ဆင္အဆုိျပဳခ်က္မွာ တည္ဆဲဥပေဒတရပ္ရပ္မွာ အတိအလင္းခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိလွ်င္ မည္သူမွ်သက္ဆုိင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ ႏုိင္ငံသားတဦးဦးအား လူ႔ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစႏုိင္တဲ့ ေနာက္ေယာင္ခံေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စံုေထာက္ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီျခင္း မျပဳရလို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က ျပင္ဆင္အဆိုျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္ကို မဲဆြဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားတဲ့ အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ကအတည္ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up