ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူထုေျမယာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပင္ဦးလြင္တြင္ က်င္းပ | DVB