ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သံုးပံုတပံု အရံႈးေပၚေန

September 11, 2018

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သံုးပံုတပံု အရံႈးေပၚေန

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သံုးပံုတပံုေလာက္ဟာ အခုႏွစ္အတြက္ ေငြစာရင္း တင္ရာမွာ အ႐ံႈးနဲ႔ ေရးဆြဲတင္ျပလာၿပီး အရံႈးေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈ သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၂ ခုရွိၿပီး ၁၀ ခုက အ႐ံႈးစာရင္းနဲ႔ ေရးဆြဲလာတာပါ။ ဒီထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ၂၆ ခုရွိၿပီး ၉ ခုက အ႐ံႈးစာရင္း ေရးဆြဲထားပါတယ္။  ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ ျပင္ပက သံုးစြဲလုပ္ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ၆ ခုမွာေတာ့ တခုကပဲ အ႐ံႈးစာရင္း ေရးဆြဲထားတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြက သံုးစြဲေနတဲ့အ႐ံႈးျပလာတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အ႐ံႈးအမ်ားဆံုး ေရးဆြဲတင္ျပထားတာကေတာ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းနဲ႔ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတခုကပဲအ႐ံႈးရွိၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၂၉,၉၆၃ ေက်ာ္ ႐ံႈးတာပါ။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ၂၀၁၆-၁၇ တုန္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၇-၁၈ မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ ႐ံႈးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၃ သိန္းေက်ာ္႐ံႈးခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းေရးဆြဲတာမွာလည္း ဝင္ေငြက က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၂၂၉,၉၇၈ ျဖစ္ၿပီး သံုးေငြက ၁,၈၅၉,၉၄၁ ေက်ာ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အ႐ံႈးက က်ပ္သန္းေပါင္း ၆ သိန္းေက်ာ္ ေနတာပါ။ က်န္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ အျမတ္စာရင္းဆြဲထားၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၉,၄၉၈ ေက်ာ္ ျမတ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒုတိယအ႐ံႈးအမ်ားဆံုးကေတာ့ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ျမန္မာ့ စာတိုက္ လုပ္ငန္းတို႔က ႐ံႈးေနပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးတခုကပဲ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၈,၀၀၀ ေက်ာ္ျမတ္ေနတာပါ။ ဒီလုပ္ငန္းဟာလည္း ၂၀၁၆- ၁၇ ခုႏွစ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျမတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ အျမတ္ေငြက သံုးပံုႏွစ္ပံုေလ်ာ့က်သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ႐ံႈးတဲ့ဌာနေတြထဲမွာ ျမန္မာ့မီးရထားက က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၇,၉၂၃ ေက်ာ္၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးက က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၆၄၇ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းက ၄,၁၁၀ ေက်ာ္နဲ႔ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက ၁,၃၆၉ ေက်ာ္ အ႐ံႈးစာရင္း ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္႐ံႈးတဲ့ဌာနကေတာ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က အမွတ္ ၁၊ ၂နဲ႔ ၃ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ ၁ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၃,၉၂၄ ေက်ာ္၊ အမွတ္ ၂ အႀကီးစား စက္မႈ လုပ္ငန္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄,၂၀၉ ေက်ာ္နဲ႔ အမွတ္ ၃ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈,၁၄၂ ေက်ာ္အ႐ံႈးစာရင္း ေရးဆြဲထားတာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းအ႐ံႈးက က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၆,၂၇၅ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းတခုကပဲ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၇၈၃ ေက်ာ္ အျမတ္ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္႐ံႈးတဲ့ လုပ္ငန္းတခုကေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၁၅၇ ေက်ာ္ အ႐ံႈးျပလာပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြ ထုတ္ေဝေနတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္က အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၅၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္မွာ အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၈၈၇ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လဘတ္ဂ်က္မွာ အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅၂ ေက်ာ္ရခဲ့ၿပီး အခုမွ အ႐ံႈးနဲ႔ ေရးဆြဲလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြက သံုးစြဲတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲက အ႐ံႈးစာရင္းေရးဆြဲလာတဲ့ လုပ္ငန္း ၉ ခုရဲ႕ စုစုေပါင္း အ႐ံႈးဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၃၃,၃၈၅ ေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြအျပင္က ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာေတာ့ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းတခုပဲ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၉၄၁ ေက်ာ္ အ႐ံႈးစာရင္း ေရးဆြဲထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္က ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကေတာ့ အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀,၇၈၉ ေက်ာ္၊ မႏၱေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃,၉၇၃ ေက်ာ္ရရွိမယ္လို႔ ေရးဆြဲထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြက သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းက အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၁၅၉ ေက်ာ္ပဲ ရမယ္လို႔ ေရးဆြဲထားတာေၾကာင့္ ျပင္ပက ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းက အဆေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ပိုျမတ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အ႐ံႈးနဲ႔ ေရးဆြဲလာတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ အ႐ံႈးေတြ ပိုၿပီး မ်ားလာတာကို ေတြ႔ရသလို အျမတ္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း တႏွစ္ထက္တႏွစ္ အျမတ္ေငြေလ်ာ့လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အျမတ္စာရင္းနဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာေတာ့ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔အမ်ားဆံုးျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up