ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လမ္းေၾကာင္း တိမ္းေစာင္းေနၿပီဟု ေကအန္ယူေခါင္းေဆာင္ေျပာ | DVB