ၾကည့္ရႈသူ ၂ သန္းနီးပါးရွိေနသည့္ ျမန္မာအက္ရွင္ကား-Special 9(႐ုပ္ရွင္နမူနာ) | DVB