ၾကက္ေျခနီေန႔

May 8, 2019

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ၾကက္ေျခနီ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “Love” ျမန္မာလိုဆိုလွ်င္ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” ျဖစ္သည္။ ၾကက္ေျခနီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈက႐ုဏာ အကူအညီမ်ားကို ေစတနာ၊ ေမတၱာ အရင္းခံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္းကို “သင္ ဘာေၾကာင့္ ၾကက္ေျခနီကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ပါသလဲ” ဆိုသည့္ ႐ိုးရွင္းသည့္အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔သည္ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈကို အစျပဳေပးခဲ့သည့္ ဟင္နရီဒူးနန္႔၏ ေမြးေန႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ တြင္ နိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသား ၾကက္ေျခနီ၊ လျခမ္းနီအသင္းေပါင္း ၁၉၀ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေစတနာလုပ္အားရွင္ ၾကက္ေျခနီ ၁၇ သန္းေက်ာ္သည္ ကမၻာတဝန္းတြင္ အကူအညီလုိအပ္သူေပါင္း သန္း ၁၆၀ ခန္႔ကို လူမႈက႐ုဏာ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္ ၄၄၀၀၀ ေက်ာ္ကတဆင့္ ႏွစ္စဥ္ ျပည္သူလူထု ပ်မ္းမွ် ငါးသိန္းေက်ာ္အား လူမႈက႐ုဏာ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚျမသူက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း အသင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ “ရပ္ရြာလူထု ေဘးဒဏ္ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေရး” အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူ ၁၀၀ ေဘးဒုကၡခံစားရပါက ၁ ဒသမ ၁၃ ဦးႏႈန္း ေသဆုံးေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္စဥ္ကာလ ေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားေနသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ၾကက္ေျခနီအသင္းအေနျဖင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေဘးဒုကၡႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ တုံ႔ျပန္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုထက္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တဆင့္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေပသည္။ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရွးဦးျပဳစုေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေျခတုလက္တု ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး၊ မိသားစု အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အသင္းသားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳစကား ဆိုလိုက္ရပါသည္။
2 years Ago
Up