၅၉ (စ) ဆိုင္းငံ့ထားေရးလား- ျပင္ဆင္ေရးလား

February 7, 2016

၅၉ (စ) ဆိုင္းငံ့ထားေရးလား- ျပင္ဆင္ေရးလား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေနၿပီျဖစ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကိုဆိုင္းငံ့ထားရန္ (သို႔မဟုတ္) အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆုိင္းငံ့ထားႏိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ တင္သြင္းျခင္း ကို လာမည့္ တပတ္-ႏွစ္ပတ္အတြင္း အလ်င္စလိုလုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု မထင္မိပါ။ အေၾကာင္းမွာ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္သာလ်ွင္ အႏိုင္ရပါတီ အန္အယ္လ္ဒီ လႊမ္းမိုးထားျခင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အစိုးရအဖဲြ႔အႀကီးအမႈး သမၼတမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကပင္ျဖစ္ေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အၾကား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအျငင္းပြါးမႈမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရသည့္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးမွာလည္း ယခင္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းက ဖဲြ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ ခံုရံုးျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခခံအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္တပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း (တနည္းအားျဖင့္ဆုိရလ်ွင္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ား အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မျပဳရေသးမီ) အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆုိင္းႏိုင္ခြင့္ရိွသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတခုခုျပ႒ာန္းရန္လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳးစားလာလ်ွင္ လက္ရိွသမၼတက ထိုကိစၥကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ-မညီ ခံုရံုးသို႔ တင္သြင္းလာဖြယ္ရိွေနပါသည္။ ခံုရံုးကထိုကိစၥကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွဟုဆံုးျဖတ္လ်ွင္ ထိုလႊတ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သို႔မဟုတ္ ဥပေဒသည္ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အန္အယ္လ္ဒီ အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ရပ္ဆုိင္းေရးကို အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္မထင္ပါ။ တိုင္ပင္ညိႇႏိႈင္းထားမႈမရိွဘဲ လုပ္ကိုင္လ်ွင္လည္း အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးမ်ား မုခ်ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုအေျခအေနမိ်ဳးကိုလိုလားမည္ မထင္ေခ်။ အကယ္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္သေဘာတူညီမႈရထားၿပီးျဖစ္သည္ဆိုလ်ွင္လည္း… ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ ၅၉(စ)ကို  ရပ္ဆိုင္းထားေရးမဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္ေရးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ခြင့္ေပးသည့္ သေဘာတူညီမႈမိ်ဳးကို တပ္မေတာ္ကျပဳလိမ့္မည္မထင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဤသို႔သေဘာတူခြင့္ျပဳလု္ိက္ပါက ေနာက္ေနာင္တြင္ အစဥ္အလာျဖစ္သြားၿပီး ၎တို႔ပိုမိုအေလးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ရပ္ဆိုင္းေရးကိစၥလို အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို သာမာန္မ်ားရာ ဆႏၵမဲ ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လမ္းပြင့္သြားမည့္ အေျခအေနရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ အလိုအရ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅%ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရရိွမွသာ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ဆုိထားရာ တနည္းအားျဖင့္ဆုိလ်ွင္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ သေဘာမတူသည့္ အေျခခံဥပေဒ၏ မည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ွအထမေျမာက္ေစရ ဟုတားျမစ္ထားသည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသည္။ သိုျဖစ္ေလရာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုလည္း  လႊတ္ေတာ္တြင္း မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းထားႏိုင္ၾကမည္ဆုိလ်ွင္ အေျခခံဥပေဒ၏ မည္ သည့္ ပုဒ္မ မဆို သာမာန္မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရသြားႏိုင္မည့္သေဘာသက္ေရာက္သြားသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒကို တင္းၾကပ္စြာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ အေနအထားရိွေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ယခုမွ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရးအစျပဳခ်ိန္၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ခိ်န္ျဖစ္ေနေသးသျဖင့္ တပ္ မေတာ္က ဤသို႔ေသာ သေဘာထားမိ်ဳးထားရိွရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု က်ေနာ္မထင္ပါ။ က်ေနာ့္တစ္ဦးခ်င္းယူဆထားခ်က္မွာ ၅၉(စ)ကိုျပင္ဆင္ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လာေစေရးကိစၥကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးသည့္အခိ်န္ကပင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားၿပီးၾကၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုကိစၥမွာ အခိ်န္မတိုင္ေသး၍ ကာယကံရွင္မ်ားက ထိပ္တန္းလ်ွိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားၾကဟန္တူပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သစ္ မွ သမၼတသစ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီးခ်ိန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ားမ်ားကို လည္း အသစ္ခန္႔ထားၿပီး ခ်ိန္တြင္မွ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ဤကိစၥကို သိရိွ နိုင္ၾကလိမ့္မည္မထင္ပါ။ သမိုင္းတြင္ အေရးႀကီးလွသည့္ ဤသို႔ေသာအလွည့္အေျပာင္းကာလသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ညင္သာရန္၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ရန္ လုိေၾကာင္း သမိုင္းကသက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ အခိ်န္မတန္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံ့အေရး ထိပ္တန္းကိစၥမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမ်ွ လ်ိွဳ႕ဝွက္ထားသင့္ေပသည္။ ထုိသို႔လ်ွိဳ႕ဝွက္အဆင့္တြင္ပင္ရိွေနေသးသည့္အေလ်ွာက္ ထင္ေၾကးအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္းအလိ်ွဳအလိ်ွဳထြက္ေပၚလာေနသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ေပသည္။ လူတို႔၏ စိတ္သည္ မသိေစလိုလ်ွင္ ပိုမိုသိခ်င္ၾကသည္။ ထင္ရာျမင္ရာ မွန္းဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျပာဆုိလိုၾကေပသည္။ ထိုဓမၼတာႏွင့္ အညီ ကြ်ႏ္ုပ္သည္လည္း အခိုင္အမာသိရိွထားသည့္ ဥပေဒအကိုးအကားမ်ားျဖင့္ ထင္ရာျမင္ရာကို မွန္းဆေရးသားလိုက္ရ ေပသည္။ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးၾကပါကုန္….။ ရဲထြန္း (သီေပါ)
7 years Ago
Up