၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံ

July 22, 2019

၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံ

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၉-၂၀  ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ  ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ  ေတာင္းခံလိုက္ပါတယ္။ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတာမွာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျပာတာပါ။ "၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း(BE)(သာမန္၊ ေငြလံုးေငြရင္း) စုစုေပါင္း အေနနဲ႔ ၂၉၀၅ ဒသ မ ၁၉၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း(BE) မွာ ၃၂၄၈ ဒသမ ၃၆၅ ဘီလီယံနဲ႔ ၂၀ ၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း(BE)အတြက္ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း ၃၃၇၀ ဒသမ ၇၇၈ ဘီလီယံ ေတာင္းခံထားတဲ့အတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း(BE) ထက္ ၁၂၂ ဒသမ ၄၁၃ ဘီလီယံ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံ ထားပါတယ္" လို႔ ဆုိပါတယ္။ အခု တင္ျပတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြဟာ အဆင့္ဆင့္စိစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မလြဲမေသြ သံုးစြဲရမယ့္ အသံုးစရိတ္ေတြ ျဖစ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လ်ာထား သာမန္အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း ၁၉၃၇ ဒသမ ၅၃၈ ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး လစာနဲ႔ စရိတ္မ်ား ၈၈၄ ဒသမ ၀၄၉ ဘီလီယံ၊ ပစၥည္းမ်ား ၄၆၇ ဒသမ ၀၄၂ ဘီလီယံ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ၂၀၅ ဒသမ ၀၆၀ ဘီလီယံ၊ အေထြေထြ ၁၈၃ ဒသမ ၀၁၉ ဘီလီယံ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ၁၆၇ ဒသမ ၃၂၇ ဘီလီယံ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ၁၆ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလီယံ၊ လံုၿခံဳေရး ၅ ဒသမ ၁၉၁ ဘီလီယံ၊ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ၄ ဘီလီယံနဲ႔ အတိုး ၅ ဒသမ ၃၁၆ ဘီလီယံတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လ်ာထား ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းမွာ ၁၄၃၃ ဒသမ ၂၄၀ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး အသံုး စရိတ္ ၂၀၈ ဒသမ ၇၉၈ ဘီလီယံ၊ စက္ပစၥည္းအသံုးစရိတ္ ၁၂၂၃ ဒသမ ၇၂၉ ဘီလီယံနဲ႔ အျခားအသံုးစရိတ္ သုည ဒသမ ၇၁၃ ဘီလီယံျဖစ္ပါတယ္။ "အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးနဲ႔ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ လူ၊ လက္နက္၊ ပစၥည္း ဖြဲ႔စည္းပံုပင္မစီမံကိန္းကို ႏွစ္အလုိက္ အေျခအေနေတြအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္ " လို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ က ေျပာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွာ သာမန္ရေငြ ၄၇ ဘီလီယံပဲရွိၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြ မရွိဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
3 years Ago
Up