၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္

February 9, 2017

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထား

  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၄၈၁ ဒသမ ၀၀၈ ဘီလီယံ ေကာက္ခံရရွိဖို႔လ်ာထားတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက မေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းပါတယ္။ အခြန္အေကာက္ရရွိဖို႔ လ်ာထားခ်က္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္နဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြ သံုးစြဲမႈအေပၚကေန ေကာက္ခံမယ့္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္ ၂၇၁၂၆၆၆ ဒသမ ၈၈၄ သန္း၊ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚေကာက္ခံမယ့္အခြန္အေကာက္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကေန က်ပ္ ၂၃၈၂၀၀၀ သန္း၊ အေကာက္ခြန္ က်ပ္ ၄၉၀၀၀၀ သန္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ ေကာက္ခံမယ့္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္ ၈၉၆၃၄၂ ဒသမ ၀၀၆ သန္း၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၄၈၁၀၀၈ ဒသမ ၈၉၀ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကို ဒီေန႔ က်င္းပေနတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းတာပါ။
6 years Ago
Up