၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေသစြဲကုိင္ထားသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကန္႔ၾကာဦးမည္ဟု IKO ေျပာ | DVB