၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအမည္စာရင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေၾကညာ

A d v e r t i s e m e n t With Us

March 17, 2016

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္ကုိ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ဒီကေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္တင္ျပထားတဲ့ ျပည္ေတာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကုိ တင္ျပ လုိက္ပါတယ္။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကိုေတာ့ ထည့္သြင္းတင္ျပျခင္း မရွိေသးဘဲ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၈ ဦး ခန္႔အပ္ကိုင္တြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၃၆ ခုရွိတဲ့အနက္ တခ်ဳိ႔၀န္ႀကီးဌာနေတြကို တခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းတာ၊ တခ်ဳိ႔ကို ျဖဳတ္တာရွိသလို အရင္က မရွိဖူးတဲ့ တိုင္းရငး္သားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့  - ၁။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၃။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၄။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၅။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၆။လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၇။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၈။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၉။ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၁၀။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၁။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၂။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၃။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၄။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၅။ စီးပြာေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၆။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၇။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၁၈။ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၁၉။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂၀။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂၁။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒီ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အမည္စာရင္းအေရအတြက္ အမည္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေရ သတ္မွတ္စာရင္းကုိ ဒီကေန႔ အစည္းအေ၀းအၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ဆီကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀န္းခုိင္သန္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္းႀကီးအမည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာ အမည္စာရင္းေပးၿပီး မနက္ျဖန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု ၁။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂။ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ၃။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန ၄။နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၆။သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၁) ၇။ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန(၂) ၈။သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန(၃) ၉။ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန(၄) ၁၀။ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန(၅) ၁၁။သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန(၆) ၁၂။သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန ၁၃။သမဝါယမ ဝန္ၾကီးဌာန ၁၄။လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ၁၅။ေမြးျမဴေရးေရလုပ္ငန္းနွင္႕ေက်းလက္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာန ၁၆။ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္နွင့္ ေျကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန ၁၇။ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ၁၈။ပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးနွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၁၉။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ၂၀။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၂၁။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၂၂။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၂၃။ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၄။ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၂၅။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၆။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၇။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ၂၈။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ၂၉။ ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ၃၀။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၂။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ၃၃။ ရထားပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၄။ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၅။ သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ၃၆။ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
5 years Ago
Up