ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးစင္တာ ဖြင့္လွစ္ | DVB