ျမန္မာ့လူဦးေရ

April 6, 2019

ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၄ ဒသမ ၁ သန္း ရွိၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခန္႔မွန္းလူဦးေရဟာ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ၅၄ ဒသမ ၁ သန္းရွိတယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံၿပီး ႏွစ္အလိုက္လူဦးေရစာရင္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ဒီစာရင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ စုစုေပါင္း ၈,၂၀၃,၈၃၂ ေယာက္၊ မႏၱေလးတိုင္းမွာ ၆,၄၇၇,၇၄၀ ေယာက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၆,၃၃၂,၁၈၈ ေယာက္၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ၆,၂၇၂,၉၁၃ ေယာက္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၅,၅၅၀,၃၈၉ ေယာက္၊ ပဲခူးတိုင္းမွာ ၄,၉၃၄,၄၂၈ ေယာက္နဲ႔ အမ်ားဆံုးရွိေနပါတယ္။ လူဦးေရ အနည္းဆံုးကေတာ့ ကယားျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၂၀,၂၁၆ ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး ခန္႔မွန္းလူဦးေရကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ၂၈,၁၅၂,၃၆၄ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသား ၂၅,၉၄၈,၈၈၉ ေယာက္ ျဖစ္လို႔ စုစုေပါင္း လူဦးေရက ၅၄,၁၀၁,၂၅၃ ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွာ အလိုအေလ်ာက္ တြက္ခ်က္တဲ့ စနစ္လည္းရွိၿပီး ဒီစနစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ မနက္ပုိင္းမွာ ၅၄ သန္းျပည့္တယ္လို႔ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္တြက္ခ်က္တဲ့စနစ္နဲ႔ အခုထုတ္ျပန္တဲ့ ခန္႔မွန္းစာရင္းအရ ၄ လအတြင္းမွာ လူဦးေရ ၁ သိန္းေက်ာ္ပဲ တိုးလာခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေကာက္ယူထားတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း  လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္း ေက်ာ္ကို အေျခခံၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔အတြက္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ခဲ့တာကေတာ့ ၅၃ ဒသမ ၃၉ သန္းျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း လူဦးေရ သိန္း ၂၀ နီးပါး (၁ ဒသမ ၉ သန္း) တိုးလာတယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၂၈,၉၁၉,၆၅၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၃၅ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့တာပါ။ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၆၅ သန္းေလာက္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းမွာေတာ့  ၂၀၃၁ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ ၁၀ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိလာမယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြအေနနဲ႔ မူဝါဒနဲ႔ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ ဒီလူဦးေရ စာရင္းကို အေျခခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူခင္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိတယ္လို႔ အစိုးရက ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပသံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago

January 6, 2019

ျမန္မာ့လူဦးေရ ယေန႔နံနက္ ၅၄ သန္းျပည့္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရဟာ ဒီေန႔မနက္ပုိင္းမွာ ၅၄ သန္းျပည့္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလိုအေလ်ာက္တြက္ခ်က္တဲ့စနစ္အရ ဒီေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္မွာ ျပည့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေကာက္ယူထားတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း  လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္း ေက်ာ္ကို အေျခခံၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔အတြက္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ခဲ့တာကေတာ့ ၅၃ ဒသမ ၃၉ သန္းျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း လူဦးေရ သိန္း ၂၀ နီးပါး (၁ ဒသမ ၉ သန္း) တိုးလာတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားတာပါ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၂၈,၉၁၉,၆၅၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၃၅ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့တာပါ။ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၆၅ သန္းေလာက္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လမွာ ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာေတာ့  ၂၀၃၁ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ ၁၀ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိလာမယ္လို႔လည္း အဲဒီ သုေတသန စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြအေနနဲ႔ မူဝါဒနဲ႔ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ ဒီလူဦးေရ စာရင္းကို အေျခခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူခင္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိတယ္လို႔ အစိုးရက ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပသံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up