ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ အမ်ားဆုံးဟု စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပ | DVB