ျမန္မာတြင္ ဘာသာမဲ့ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိဟု သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ

July 21, 2016

ျမန္မာတြင္ ဘာသာမဲ့ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိဟု သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ လူဦးေရ ၄၅ သန္းေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဘာသာမရွိသူ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာက သတင္းထုတ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္ Hotel Max မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ လူဦးေရနွင့္      အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းအခမ္းအနားမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ လူဦးေရ ၈၉.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၆.၃ ရာခိုင္နႈန္း ၊အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၂.၃ ရာခိုင္နႈန္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာကိုးကြယ္သူ ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊နတ္ကိုးကြယ္သူ ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊အျခားဘာသာကိုးကြယ္သူ ၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘာသာမရွိသူ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူဦးေရ ၅၁သန္းေက်ာ္မွာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူေပါင္း ၄၅,၁၈၅,၄၄၉ဦး၊ခရစ္ယာန္ ၃,၁၇၂,၄၇၉ဦး၊အစလာမ္ ၁,၁၄၇,၄၉၅ဦး၊ဟိႏၵဴ ၂၅၂ ,၇၆၃၊နတ္ကိုးကြယ္သူ ၄၀၈ ,၀၄၅၊အျခား ၈၂,၈၂၅နဲ႔ ဘာသာ မရွိသူ ၃၀,၈၄၄ ဦးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရခိုင္မွာ ၁.၀၉ သန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရ အေရအတြက္ အတန္အသင့္ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ အလိုက္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု ရွိႏိုင္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရခိုင္မွာ ေကာက္မရတဲ့ လူဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူ မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ မေကာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လနဲ႔ ဧၿပီလအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ျပီး ေရွေျပးအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄၊ၾသဂုတ္လမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ တခါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အခုတခါ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up