ျပည္သူလူထူသိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏုုတ္ခြန္းဆက္စကား (႐ုပ္သံ)

January 1, 2016

Up