ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပံု)

May 8, 2017

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မူၾကမ္းက္ရွိဖို႔ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Rose Garden Hotel မွာ ဒီကေန႔  က်င္းပေနပါတယ္။
5 years Ago
Up