ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအစိုးရမ်ား အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာရန္ သမၼတ႐ုံး ညြန္ၾကား

May 30, 2018

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအစိုးရမ်ား အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာရန္ သမၼတ႐ုံး ညြန္ၾကား

  ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေမ ၂၉ ေန႔စြဲနဲ႔  ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကို အဆင့္ဆင့္တာဝန္ခံၾကရတာျဖစ္လို႔ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိမိတာဝန္ခံရတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္လတ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္တဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြနဲ႔  ျပည္ေထာင္စုဥပေဒေတြနဲ႔ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ လည္း ညြန္ၾကားထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ရာထူးတာ၀န္စတင္ယူၿပီး ႏွစ္လေလာက္ အၾကာမွာ ခုလို သမၼတရံုးက ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး  ဘယ္တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ဘယ္၀န္ႀကီးေတြက ဥပေဒေတြ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ မညီပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အေသး စိတ္ေဖာ္ျပထားတာမရွိပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဌ) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)မွာ ''တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္''၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)မွာ ''တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား လည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည္'' လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ဝမွာ  ''တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီရန္တာဝန္ရွိသည္''၊ ပုဒ္မ ၂၅၉မွာ  ''တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္လာသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္'' လို႔လည္း ျပ႒ာန္းပါတယ္။
4 years Ago
Up