ျပစ္မႈတခုတည္းကို ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲသည့္အေပၚ ဒါ႐ုိက္တာ မင္းထင္ကုိကုိႀကီး ေ၀ဖန္ | DVB