ေျမာက္စည္းရြာ ရွားေတာႀကီးစိုက္ေျမ ၄ ဧက ေက်ာ္ ကမ္းပါးၿပိဳ | DVB